Wat gebeurt er met mijn baan als ik ziek wordt?

Iedereen wordt wel eens ziek. Blijf je maar een paar dagen ziek, dan hoef je je wellicht niet af te vragen wat er met je baan gebeurt wanneer je ziek wordt. In Nederland is het immers niet nodig om bij korte ziekteperiodes door middel van een doktersbriefje of een medisch bewijs je afwezigheid door ziekte op het werk te staven. De eerste periode van je ziekte heb je immers recht op gewaarborgd loon.

Gewaarborgd loon

Blijf je langer dan een paar dagen ziek, dan hoef je je nog geen zorgen te maken over wat je met je baan gebeurt. Een zieke werknemer is in Nederland en vele andere Europese landen immers beschermd tegen ontslag. Verder geniet iedere Nederlandse werknemer het recht op gewaarborgd loon ten bedrage van 70% van het laatst ontvangen loon tijdens een ziekteperiode gedurende maximaal 2 jaar. Wie ziek wordt in ons land, hoeft zich de eerste twee jaar dus geen of weinig zorgen te maken over zijn of haar baan of inkomen. Slechts bij een ziekte van langer dan deze periode valt het gewaarborgd loon weg. Klik hier voor meer informatie.

Uitkering

Wie in Nederland door langdurige ziekte geen beroep meer kan doen op het gewaarborgd inkomen of wie door langdurige arbeidsongeschiktheid niet meer in aanmerking om zijn of haar huidig beroep uit te oefenen, kan in ons land beroep doen op de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen. Na twee jaar gewaarborgd loon te hebben genoten, komt een werknemer namelijk in de Ziektewet terecht. Het staat op dat moment namelijk vast dat je niet meer in staat bent om je beroep uit te oefenen.

Beschermd tegen ontslag of niet?

In Nederland geldt dat de werknemer door de wet beschermd wordt tegen ontslag wegens ziekte. Je werkgever of baas kan je dus niet zomaar ontslaan omdat je volgens hem te dikwijls ziek bent. Zeker de eerste twee jaar is het wettelijk niet mogelijk iemand te ontslaan omdat hij of zij ziek is, en hoef je je dus in principe niet af te vragen wat er met je baan gaat gebeuren.

Wat gebeurt er met mijn baan na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte kom je in de Ziektewet terecht en is de WIA op jou van toepassing. Afhankelijk van je percentage van arbeidsongeschiktheid is het dan mogelijk om eventueel naast je uitkering te blijven werken. Dit is maar mogelijk wanneer je arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35 en de 80% bedraagt. Bij een hoger percentage bedraagt je IVA-uitkering (Inkomstenvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten tot 75% van je laatst uitbetaalde loon.

Conclusie

Het is goed je af te vragen wat er gebeurt met je baan wanneer je ziek wordt, maar je hoeft niet meteen bang te worden voor je baan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.